Registrovať    Zabudol som: Meno / Heslo    

Všeobecné podmienky a práva používania serveru www.klipmania.sk


1. Prevádzkovateľ serveru www.klipmania.sk, ďalej len prevádzkovateľ, nezodpovedá za obsah zobrazený vo videách a na obrázkoch vytvorených z videí, ktoré sú na serveri www.klipmania.sk umiestnené.

2. Za obsah videí a obrázkov vytvorených z videí je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý dané videá na server www.klipmania.sk pridal.

3. Registrácia používateľov na server www.klipmania.sk, ďalej len server, nie je povinná.

4. Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať na serveri, vyplní registračný formulár, kde uvádza pravdivé údaje.

5. Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.

6. Zaregistrovaním sa na serveri používateľ potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytol sú pravdivé.

7. Ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania.

8. Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho aj dolu uvedené pravidlá používania zaregistrovaných používateľov serveru.

9. Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu, alebo inú ujmu spôsobenú registrovanými používateľmi iným registrovaným používateľom a neregistrovaným používateľom.

11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek video, v ktorom bude zakomponovaná reklama produktov, konkurenčných portálov a iných produktov/služieb, alebo ho zmazať z dôvodu vlastného uváženia.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť video, ktoré pridal registrovaný používateľ, ak tento preukáže, že je držiteľom autorských práv tohto videa. Pokiaľ tento nevie preukázať autorské práva k danému videu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto video neodstrániť.

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplňovať alebo pozmeniť podmienky a práva používania serveru.

14. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na portál.

15. Odstránenie registrácie môže nastať dvomi spôsobmi:

a) Používateľom, ktorý požiada o odstránenie registrácie písomne (e-mailom), ktorý odošle na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

b) Prevádzkovateľom, keď zistí porušovanie niektoré z pravidiel používania registrovaných používateľov, alebo všeobecne záväzných nariadení SR.

16. Odstránenie videa zo serveru môže nastať dvomi spôsobmi:

a) Registrovaným používateľom, ktorý je vlastníkom autorských práv k danému videu.

b) Prevádzkovateľom, ktorý je upozornený držiteľom autorských práv zverejneného videa, ktoré bolo pridané na server bez jeho súhlasu. Pokiaľ ste držiteľom videa, ku ktorému vlastníte autorské práva a video bolo pridané na server bez vášho súhlasu, kontaktujte nás na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Pravidlá používania registrovaných užívateľov serveru www.klipmania.sk


1.    Zaregistrovaním sa na serveri používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2.    E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu používateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a používateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov.

3.    Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje používateľov tretím osobám, bez ich výslovného súhlasu.

4.    Ak používateľ nahrá na server video, dáva tým súhlas prevádzkovateľovi serveru na jeho spracovanie a zverejnenie.

5.    Používateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

6.    Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

7.    Používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom pomocou pridaných záznamov najmä:

a)    propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,

b)    propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov,

c)    propagovať zbrane a strelivo, propagovať vojnu,

d)    propagovať pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie),

e)    ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.),

f)     ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,

g)    dopúšťať sa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom,

inak berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie), ktoré uložil na server.

8.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet registrovaného používateľa bez varovania, ak:

a)    Nespráva sa v súlade s etickým kódexom, používa vulgarizmy, alebo uráža vo veľkej miere svojim konaním iných členov.

b)    Uráža prevádzkovateľa serveru, alebo poškodzuje svojím konaním meno serveru.

9.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upomenutia odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.

10.  Ak prevádzkovateľ zistí, že používateľ umiestnil na portál videá (fotografie), ktoré porušujú zákony SR, vyhradzuje si právo takéto videá (fotografie) odstrániť.

11.  Používatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, informácie na videách (fotografiách), ktoré zverejnili.

12.  Ak používateľ nahrá na server videá, ktoré už boli pridané, alebo videá v zlej kvalite, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto videá odstrániť.